OFFLOADING

Offloading af kulbrinter og kemikaler bruges i tilfælde hvor skibets egne pumper er ude af drift således, at skibet ikke selv kan losse sin ladning. Se også "Gunvor Mærsk".

Offloading er en farlig operation idet, de eksplosionsfarlige dampe i tankens ulagerum kan antændes af gnister eller varme. Derfor er pumper der bruges til offloading hydraulisk trukne. Det er også nødvendigt at sikre sig at oxygen % i tankene er så lav som mulig og dette opnås ved, at blæse inert gas ned i tanken indtil, oxygen % i blandingen af kulbrintedampe og inert gas er mindre end 5 %. Inert gas består af ca. 2 % O2, 79 % N og ca. 19 % CO/CO2".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svitzers offloading udstyr i brugt i Djibuti, øst Afrika, 1981.  800 ts. benzin blev losset fra "Gjertrud Mærsk". Den høje gule enhed er en inert gasgenerator som i princippet er et stort oliefyr hvis udstødsgas, efter rensning for svovl, partikler og afkøling, består af max. 2 % oxygen, resten er kulilte og nitrogen.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inert  gas kan blæses ned i en tank ved følgende 2 metoder:

1. ved Displacement hvor kulbrintedampene deplaceres af inert gas, metoden kræver kun 1 fyldning af ulagerummet men er vanskelig at kontrollere.

2. ved Dilution hvor der blæses så meget inert gas ned i ulagerummet at man er sikker på at den ønskede oxygen % er opnået. Metoden tager længere tid men er lettere at styre. Ved anvendelse af denne metode halvveres oxygen % for hver gang rumfanget af ulagerummet er blevet udskiftet med inert gas.

Uanset anvendt metode, skal oxygen % løbende måles i de dampe/gasser som strømmer ud fra tanken.

Det er af yderste vigtighed, at rumfanget af den indblæste inert gas, til enhver tid, er større end rumfanget af den udpumpede ladning. I modsat fald, vil der blive suget luft ned i tanken og oxygen % vil stige med risiko for eksplosion til følge. Se også Brandslukning.

Tilbage til "Forsiden"