ROCK DUMPING

 

 

 

Alle rør og kabler offshore som løber på havbunden, beskyttes mod skader forårsaget af skibsankre og fiskeredskaber. Beskyttelsen består i, at rørene pløjes eller "suges" ned i havbunden. Som ekstra beskyttelse eller på steder hvor nedgravning ikke er mulig, feks. tæt på strukturer og ved rørkrydsninger, beskyttes rørene af Rock Dump som er knust granitsten. Disse sten dumpes oven på røret af Rock Dumpere som er selvsejlende specialbyggede skibe. Nogle steder anvendes istedet selvlossende pramme, klappramme, hvor stenene bliver dumpet ud igennem bunden af prammen som kan lukkes op. Forannævnte metode er kun optimal på lavere vanddybder idet, stenene ved dumping på større vanddybder vil have tendens til at sprede sig over et alt for stort område. Dette afsnit omhandler således kun rock dumping fra ovennævnte specialbyggede skibe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 2 tegninger ovenfor, viser rock dumperen "Trollnes" som via en fleksibel fall pipe og en kæmpe ROV kan styre stenene så de bliver lagt nøjagtigt oven på røret. Hvordan stenene finder deres vej fra skibets lastrum til fall pipen er beskrevet i kapitlet Offshorefartøjer. De knuste granitsten varierer i størrelse fra ca. 30 mm. til ca. 300 mm., men det er det aktuelle projekt som er afgørende for stenenes størrelse- og blandingsforhold.

Fall pipen er opbygget af lodrette kæder som stedvis er fastgjort til vandret liggende stålringe som gør, at kæderne holdes adskilt og på denne måde danner et "rør". Udvendig på "røret" løber, i hele rørets længde, 2 wirer som har fat i ROVen. Disse wirer bruges til søsætnig / bjærgning af ROVen og dermed også selve fall pipen. Afhængig af den vanddybde der skal arbejdes på, kan fall pipen, i sektioner, gøres længere eller kortere.

Skibet, som arbejder på DP, sejler oven på røret medens stenene dumpes ud igennem ROVen for enden af røret. Da stenene ikke bare skal dumpes oven på røret, men også ved siden af røret, er det nødvendigt at foretage flere ture frem og tilbage. Spredningen af stenene vil være afhængig af den hastighed hvormed skibet bevæger sig fremover samt af ROVens højde over havbunden.

Der foretages løbende registrering af stenenes placering i forhold til røret ved anvendelse af detectorer, scanning heads, som er monteret foran- og bag på ROVen, se lille udsnit på venstre tegning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser den meget store ROV hvorigennem, stenene dumpes for enden af fall pipen. ROVen er forsynet med hydrauliske propeller som gør det muligt at "svinge" den fra side til side og således, få stenene til at sprede sig over et større område.

 

 

 

ROVen er oppe, bemærk fall pipens forløb igennem ROVen.

 

 

 

 

 

 

Stenenes vej fra skibet ned i hopperen og derfra ned på et transportbånd og ud til fall pipen.

Tegningen til højre viser hvordan rock dump bruges som beskyttelse af et nyt rør som krydser et ældre nedgravet rør.

Oven på havbunden, over det gamle rør, har dykkere udlagt en betonmadras inden det nye rør bliver udlagt.

Efter at det nye rør er udlagt, henover betonmadrassen, beskyttes røret af rock dump.

 

 

 

 

 

 

Skitsen til venstre viser hvordan et rør kan beskyttes af rock dump.

Den øverste tegning viser et rør som kan være nedgravet i havbunden ved brug af air lift, sugerør, som vil efterlade en delvis åben rende. Hvis en åben rende i sand ikke bliver fyldt op, vil renden langsomt blive bredere idet, havstrømmene vil grave rendens kanter bort. Så set over tid, vil røret stadig være nedgravet til nedgravningsdybden i forhold til den oprindelige havbund, men renden vil være meget bred og nærmest have karakter af en svag fordybning og derfor er røret ikke beskyttet. Den sugede rende fyldes op med rock dump direkte oven på røret og derudover er det muligt at lægge ekstra beskyttelse oven på havbunden som vist på tegningen.

 

Nederste tegning viser et rør som kan være pløjet ned i havbunden. Efter en nedpløjning, vil de oppløjede volde altid blive "skabet" ned i renden igen således, at renden herefter er fyldt op med den oprindelige havbund. I dette tilfælde, kan der oven på havbunden, dækkende røret, dumpes sten.

Det er det aktuelle projekt som bestemmer hvor højt- og bredt et rock dump skal være, men det mest afgørende er, at de skrå sider ikke er for stejle idet, feks. et skibsanker skal kunne glide op over det dumpede område uden at "gnave" sig ned i stenene.

I enkelte tilfælde, dumpes der sten oven på et rør for, at tilvejebringe en større vægt oven på røret end vægten af den oprindelige havbund alene kan udøve. Ovennævnte bruges i forbindelse med rør, der på grund af varmeudvidelse, har tendens til at ville "skyde" sig op af havbunden.

Tilbage til "Forsiden"